СМИТ - доставка консумативи за пясъкоструенеНашата фирма е най-големият дистрибутор на материал за обработка на повърхности, широко известен като шлака за пясъкоструене, грит за бластиране, гранулирана шлака, абразив за бластиране.
Продуктът може да се използва за пясъкоструене, бластиране в следните отрасли:
· Корабостроене, ново строителство, ремонт и поддръжка
· Петролни рафинерии, резервоари, ферми и терминали
· Крайбрежно сондиране и производствени платформи
· Модулни конструкции
· Химически и други индустриални отрасли
· Строителство
· Възстановителни работи
· Различни строителни и ремонтни дейности, като например метални конструкции, машини, тръбопроводи и арматура, кранове, железопътни вагони и линии, коли и камиони

Полезна информация (приложение, полезни съвети)
Продукти (Шлака за пясъкоструене)
Характеристики ( физически свойства и химически анализ)
Безопасност (ПАСПОРТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ)
Контакти


Таблица 1- физически свойства на партида от продукта

Свойство Измерена стойност за партида
от продукта
Метод на тестване
Размер и разпределение на частиците 0.2мм - 2.8мм ISO 11127-2
Обемна плътност кг/дм3 3300 ISO 11127-3
Твърдост по Моос >6 ISO 11127-4
Проводимост на водосъдържащ екстракт, MS/m 17 ISO 11127-6
Форма на частиците Ъгловати, с остри ръбове
Цвят Черен, лъскав
Влажност ( % w/w ) 0.02 ISO 11127-5


Таблица 2 – химически анализ от продукта

Параметри Типични стойности за
продукта и обхват
Метод на тестване
Кварц (силициев диоксид)(SiO2) свързан в силикати, % 36.2 AAS
Железен оксид Fe2O3, % (дижелезния триоксид) 42 AAS
Меден оксид CuO, ppm 25 AAS
Алуминиев окис Al2O2, % 8.10 AAS
Калциев оксид CaO, % 4.9 AAS
Магнезиев оксид MgO, % 5.9 AAS
Цинков оксид ZnO, ppm 114 AAS
Манганов оксид MnC,% 0.6 AAS
Сулфати (SO42-),ppm <10 AAS
Хлориди (Cl) 0.0018 ISO 11127-7
Свободен силициев дисксид Не се открива XRF


Забележка: Химическия анализ е извършен от външна независима химическа лаборатория сертифицирана по EN ISO 9001 и в съответствие с процедури за качествен контрол.
ПАСПОРТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
НА АБРАЗИВЕН МАТЕРИАЛ ЗА ПЯСЪКОСТРУЙНО БЛАСТИРАНЕ
(MSDS)

Материалът е безопасен за здравето, тъй като не съдържа свободен силициев двуокис, и е химически инертен, не е проводим и радиоактивен. Освен това, не съдържа свободни метални частици или водоразтворими съставки. Отговаря на изискванията за безопасност за здравето и при работа в Гърция и други страни (Швеция и други).Изпитан и освидетелстван като нетоксичен съгласно изискванията на TCLP (US EPA, 1986).

Паспорта за безопасност (MSDS) може да бъде предоставен при поискване.

ДАННИ ЗА ЗДРАВНИ РИСКОВЕ
Абразивът представлява слаб риск за здравето при вдишване. Третирайте като следи от прах. Типичното съдържание на кристалообразен (свободен) силициев двуокис е под 0.1 %. Не са демонстрирани токсични реакции на човешкия организъм независимо от начина (пътя) на приемане. Възможни са раздразнения на очите и дихателните пътища.
- Канцерогенност: няма
- IARC – монограми: няма
- OSHA регулирано: няма

ПЪРВА ПОМОЩ
В случай на:
1. контакт с очите: промийте очите с обилно количество вода
2. контакт с кожата: измийте кожата със сапун и вода в случай на дразнене
3. вдишване: изведете пострадалия (пострадалите) на чист въздух
4. орално поемане: промийте устата с вода.
При продължаващо наличие на симптомите потърсете квалифицирана медицинска (лекарска) помощ.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ РАЗЛИВИ, ТЕЧОВЕ И ОТВЕЖДАНЕ
Материалът не изисква прилагането на специални процедури за почистване. Препоръчва са намокряне с обикновена вода за намаляване на запрашаването на въздуха. Изметете или съберете с прохосмукачка материала за отвеждане. Незамърсеният продукт не е източник на токсичност и може да се отвежда като инертен материал на подходящи здрави терени (изкопи) за обратно запълване, съгласно приложимите правила и разпоредби.

ТРУДОВА БЕЗОПАСНОСТ И ХИГИЕНА
Използвайте материала само по предназначение и прилагайте методите за контрол на запрашаването за поддържане на емисиите в допустимите от местното законодателство граници. Използвайте подходящи средства за дихателна защита освидетелствани по NIOSH когато нормите на излагане могат да бъдат превишени. Поддържайте достатъчна вентилация за осигуряване на визуален контакт с работната повърхност. Изисква се подходящо защитно оборудване за бластьорите, което може да включва: ръкавици, шлем с предпазни лещи, предпазни очила, антифони и подходящо облекло (кожено или с еквивалентни защитни качества).
Шлака за пясъкоструене.

1. В насипно състояние.
2. В торби Биг Бегс 1.5 т. с подплата от найлон за допълнителна защита срещу проникване на влага.
3. В торби по 30 кг.

Нашата фирма може да извърши доставка на материала с наш транспорт (до 22т.) до всяка точка на България.  

    

    

    

Приложения:
Гранулираната суровина може да се използва при всички типове бластиране. Същият може да постигне SA 3, SA 2-1/2, SA 2 и SA 1 степени на почистване на стоманени повърхности, както е посочен в точките по-долу.

Степени на почистване на стоманени повърхности

SA 3
NACE 1
Първо качество (съгласно BS 4232)

Почистване до бял метал – Отстраняване на цялата производствена окалина (кора), ръжда, корозионна кора, боя или чужди частици с помощта на абразив, продухан през дюзи или центробежни колела. Почистената до бял метал повърхност се определя като такава със сиво-бял, равномерен метален цвят, лек набразден за полагане на покрития. повърхността, гледана с просто око, трябва да бъде свободна от масла, смазка, замърсители, видима технологична окалина (кора), ръжда, корозионни продукти, окиси, боя или други чужди частици.

SA 2-1/2
NACE 2
Второ качество

Почистване до почти бял метал – отстраняване на почти цялата технологична окалина (кора), ръжда, корозионна кора, боя или чужди частици чрез абразив продухан през дюзи или центробежни колела, до степента описана по-долу. Повърхността почистена до почти бял метал се определя като такава, свободна от масла, грес, замърсители, технологична окалина (кора), ръжда, корозионни продукти, окиси, боя и други чужди частици, напълно отстранени от повърхността, с изключение на много слаби отсенки, много слаби жилки (ивици) или слабо обезцветяване, причинени от ръжда, окисляване от технологична кора, или леки плътни остатъци от боя или покрития. Най-малко 95 % от всеки квадратен сантиметър от повърхността трябва да бъдат свободни от всякакви видими остатъци, а останалата част – ограничена до слабото обезцветяване обяснено по-горе.

SA 2
NACE 3
Трето качество (BS 4232)

Бластиране до постигане на търговски вид – отстраняване на технологична окалина (кора), ръжда, корозионна кора, боя и чужди частици с помощта на абразив продухван през дюзи или центробежни колела, до посочената степен. Почистената до търговски вид повърхност се определя като такава, свободна от масла, смазка, замърсители, корозионна кора и чужди частици, напълно отстранени от повърхността, напълно отстранена ръжда, технологична кора и стара боя, с изключение на леки отсенки, жилки или обезцветяване, причинени от корозия, технологично окисляване, или леки, плътни остатъци от боя или покрития, ако повърхността е с питинг (точкова корозия), незначителни остатъци от ръжда или боя могат да се открият на дъното на язвите, на-малко две трети от всеки квадратен инч от повърхността трябва да бъдат свободни от всякакви видими остатъци, а останалата площ трябва да бъде ограничена до слабо обезцветяване, незначителни петна или плътни остатъци, както е обяснено по-горе.

SA 1

Почистване с телена четка – отстраняване на падаща технологична окалина (кора), падаща ръжда и падаща боя, до степента посочена по-долу, с помощта на абразив продухван през дюзи или центробежни колела. Не се изисква повърхността да бъде свободна от цялата технологична кора, ръжда или боя. Остатъчната окалина (кора), ръжда или боя трябва да бъде плътна а повърхността достатъчно набраздена за осигуряване на добра адхезия и свързване на боята. Бластираната до почистване с телена четка повърхност е такава без всякакви масла, смазки, замърсявания, корозионна кора, падаща технологична кора, падаща ръжда и падаща боя или покритие, но с разрешени плътна технологична кора и плътно залепнала ръжда, боя и покрития, при условие че цялата технологична кора и ръжда са подложени на бластиране с абразив до появата на много на брой петна (точки) от долулежащия метал равномерно разпределени по цялата повърхност.
Абразивът е свободен от силициев двуокис в кристална форма
Известно е, че кристалният силициев двуокис и неговият прах е една от най-опасните (вредните) за дишане субстанции. Прахообразният силициев двуокис се генерира при бластиране (пескоструене) с пясък съдържащ силициев двуокис. Този прах причинява силикоза, която може да е смъртоносна. (В много страни приложението на пясък съдържащ силициев двуокис при бластиране е ограничено).
Абразивът не съдържа силициев двуокис в кристален вид. Това е доказано чрез интензивни кристалографски и други лабораторни анализи (като например рентгенова спектроскопия). Резултатите от анализите и сертификатите са на разположение при поискване. На това основание абразивът е безопасен при всякакви методи на бластиране.

Профил на стоманената повърхност
“Измерването на разстоянието между падините и пиковете останали по повърхността след почистване с абразив”
Адхезията на покритието към повърхността е пряко свързана с профила на повърхността, създаден при бластирането с абразив. По-дълбокият профил осигурява по-голяма площ за адхезия на покритието. От друга страна прекалено дълбокият профил може да остави пикове стърчащи през покритието и предизвикващи точкова корозия.
Формата и дълбочината на профила на повърхността постигнати чрез бластирането представляват резултат от няколко фактора - формата, твърдостта и размерите (гранулометрията) на материала за бластиране, скоростта с която същият се удря в повърхността и ъгълът на контакт.
Доставчикът на боите трябва да определи желания профил за всяка специфична схема на полагане.
„Профил на повърхността на сцепление” е терминът използван за профила на набраздяване, оставен върху бластираната повърхност. Този профил усилва адхезията на покритието положено впоследствие, и оттам идва и наименованието му “основен профил на сцепление”. Формата може да бъде ъглова или заоблена в зависимост от профила на използвания абразив.
Абразивът осигурява ъглова форма идеална за повечето бои и покрития.

Определяне на подходящия клас (размер)
Подходящият клас (размер) се определя най-вече от профила и отстраненото покритие/замърсител. Трябва да се проведе изпитание за да се определи най-подходящия размер. Общо взето, използвайте най-финия размер който ще създаде необходимия профил и ще отстрани покритието бързо.

Нашите препоръки в това отношение са следните:
Абразив клас 0.2 – 2.8 мм – по принцип образува профил 55 – 75 микрона на стоманената повърхност и е предназначен за отстраняване на лека ръжда, технологична кора (нов стоманен материал) и покрития.
Абразив клас 0.5 – 3.0 мм – обикновено създава профил 75 – 110 микрона на стоманената повърхност и е предназначен за отстраняване на тежка ръжда, технологична кора (нов стоманен материал) и по-дебели покрития.

Експлоатационни условия и оборудване за бластиране
Бластирането с абразив е сложен процес с няколко различни променливи величини, които влияят върху качеството и производителността. Оттук произтича и уникалността на всяко приложение на технологията за бластиране. Правилното планиране, наблюдението отблизо и подходящото регулиране са необходими за създаването на безопасен и ефикасен процес на бластиране.

1. Избор на дюзите
- характеристика (профил) на бластирането
Профилът на отвора на дюзата определя характеристиките на бластирането.
- Дюзите с прав отвор създават плътен профил на бластиране и са идеални за бластиране малки площи.
- Дюзите с отвор тип Вентури създават широк профил на бластиране и увеличават скоростта на частиците и подобряват производителността при бластиране на по-големи площи.
- Размер на отвора
За постигане на максимална производителност изберете най-големия отвор на дюзата който да може да поддържа изискуемото налягане. За осигуряване на по-добра възможност за спиране на оборудването изберете по-малък размер на отвора, но запомнете че скоростта ще се увеличава, докато разходът (дебитът) ще намалява.
- Материал за дюзата
Дюзите от боронов карбид и силициев карбид са изключително устойчиви на абразив, но са чупливи и не издържат на механично въздействие (удар). Въпреки че са идеални за приложение в затворено пространство, не издържат на грубо третиране. Дюзите от волфрамов карбид са по-добрият избор, поради по-голямата си устойчивост на механично въздействие и усукване.

2. Износване на дюзите
Дюзите за бластиране подлежат на износване и подмяна периодично и твърде често. Износването води до намаляване налягането на въздуха и скоростта на бластиране. Очакваните загуби на производителност да над 10% за всеки 0.5 бара пад на налягането при дюзата (около 1.5% за всяко psi пад на налягането).

3. Качество и подаване на въздух под налягане
Същият трябва да бъде свободен от масло и влага.
- маслото би замърсило абразива, а оттам и бластираната повърхност,
- влагата би причинила корозия и запушване с абразив.
Скоростта и разходът на абразива, които определят производителността на бластирането, са пряко свързани с налягането и разхода на въздуха под налягане. Характеристиките които оказват влияние, са:
- характеристиките на компресора,
- загубите на налягане по шланговете и арматурата,
- износването на дюзите.

4. Препоръки
- За да се намали падът на налягането до възможния минимум, въздухопроводите трябва да са къси, максимално възможно прави и с възможния най-голям диаметър.
- Всички части и съединения трябва да отговарят на вътрешния диаметър на захранващия шланг, за да се предотврати завихрянето и допълнителния пад на налягането.
- Шлангът трябва да бъде с правилно отрязан край и да уплътнен.
- Болтовете за притягане не трябва да нараняват вътрешната изолация на шланга.
- Вътрешният диаметър на шланга за бластиране трябва да бъде 4 до 4 пъти по-голям от размера на блендата на дюзата.
- За да се предотврати намаляването на производителността в началото на износване на дюзата, системата за подаване на въздух трябва да бъде в състояние да осигури най-малко 50% по-голям дебит на въздуха от необходимия за нова дюза, за да “вдигне” необходимото работно налягане за бластиране.

Полезни съвети
- Осигурете чист и сух пясък, с добра пропускливост и гранулометрия. При наличие на партида от фин прахообразен пясък, същият ще се коксува (спече) и запуши системата.
- Подаваният въздух трябва да бъде максимално възможно сух. Водата във въздуха под налягане ще запуши дюзата на пистолета!
- Ако компресорът Ви не може да се справи с консумацията на въздух, в скоро време ще започнете просто да „хабите” пясък, поради недостатъчната скорост за бластиране. Стойността от 60 – 70 psi е минималната за ефективно бластиране, а най-добрата е 90 – 100 psi.
- Използвайте максимално голяма дюза за конкретното приложение и достатъчно налягане и дебит на въздуха. Подменяйте дюзите след като размерът им стане 1.5 пъти по-голям от този на оригиналната бленда.
- Отстранявайте всички чужди частици и абразивен материал от гърнето за бластиране. Замърсителите правят точното измерване на абразива невъзможно и увеличават генерирането на прах.
- Използвайте чист, сух въздух (вторичен охладител/сушилка при необходимост) при обхват на налягането 95 – 115 psi на края на дюзата. По-високото налягане на въздуха увеличава производителността при еднакви други условия, но подобрява разпределението на частиците. При рециклиране се препоръчва налягане в дюзата от 95 psi. Налягане в дюзата над 1-- psi осигурява оптимална ефективност на абразива, под формата на по-бърз контакт и срязване, по-малък разход на абразив и по-малко образуване на прах.
- При настройка на клапана за измерване, затворете клапана и отваряйте бавно успоредно с бластиране, за въвеждане абразив към въздушния поток. Намерете точката, в която се постига най-бърз ефект и действие.
- По-дебелите и здрави покрития изискват подаване на повече абразив към въздушния поток за поддържане на бърз ефект и действие.
Бележка: Прекалено „постният” абразив ще намали скоростта на бластиране, а прекалено обогатеният ще доведе до загуби на материал, повишено генериране на прах и т.н.
Тел.: 0887 200 205
Email: smitgrit@abv.bg
Факс: 0885 601 911


Форма за контакти
Където има ( * ) трябва да се попълни.
За предотвратяване на автоматизиран спам, моля отговорете на този въпрос.

* Използвайте само цифри, колко е 10 плюс 15?  
Тел.: 0887 200 205     Факс: 0885 601 911     Email: smitgrit@abv.bg     design ABVsite